Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Ubezpieczenia pracownicze

Kompleksowy program ubezpieczeniowy powinien być uzupełniony o ubezpieczenia pracownicze takie jak: grupowe ubezpieczenia NNW, Pracownicze Programy Emerytalne, Prywatna Opieka Medyczna.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:

Kierowane jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Ubezpieczającym jest zakład pracy, który składa wniosek o ubezpieczenie na rzecz swoich pracowników.

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem mogą być objęci pracownicy, którzy pozostają z ubezpieczającym zakładem w stosunku pracy.

Składki za ubezpieczenie potrącane są z wynagrodzenia za pracę lub z innych wypłat w ratach miesięcznych.

Pracownicze Programy Emerytalne:

Znowelizowana w 2004 roku ustawa o pracowniczych programach emerytalnych dała nowe niespotykane dotąd możliwości dla pracodawcy.
Główne zmiany przepisów tej ustawy bardzo korzystne dla pracodawcy polegają na możliwości zawieszania płatności składek , zwiększania lub zmniejszania ich wysokości w zależności od bieżących potrzeb pracodawcy , czy w ostateczności możliwość rozwiązania programu gdy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa zmusza do poszukiwania oszczędności.Nowe reguły prawne gwarantują pracodawcy korzyści podatkowe , a pracownikowi tworzą system dodatkowego, odroczonego w czasie wynagrodzenia o wysokości którego decyduje pracodawca.

Składkę podstawową w myśl ustawy o PPE opłaca zawsze pracodawca. Główne korzyści pracodawcy z wprowadzenia nowych reguł rządzących w zakresie PPE polegają na:

 • -   Składka podstawowa, finansowana przez pracodawcę, określona procentowo w wysokości do 7 % wynagrodzenia brutto pracownika, nie jest wliczana do wynagrodzenia, stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne ZUS (art. 24 ust.5 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych);
 • -   Pracodawca (sponsor) , jednostronną decyzją , nawet bez podania przyczyny , może zawiesić wpłacanie składek podstawowych do PPE na okres do 3 miesięcy w każdym roku kalendarzowym , lub na okres do 6 miesięcy , jeżeli przewiduje to zakładowa umowa emerytalna , zawierana między reprezentacją pracowniczą a pracodawcą (art.38 ust.1. i 3 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych);
 • -    Pracodawca może zlikwidować program emerytalny PPE w drodze jednostronnego wypowiedzenia zakładowej umowy emerytalnej, nawet bez zgody reprezentacji pracowniczej, z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w przypadku gdy reprezentacja pracownicza wyrazi zgodę, z zachowaniem krótszego, 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Główne korzyści dla pracownika wynikające z programu w PPE:

 • Rozdzielenie składki podstawowej na część inwestycyjną i ochronną, która w części 85-99 % musi być inwestowana na indywidualnym rejestrze inwestycyjnym;
 • Zwolnienie z podatku Belki zysków osiągniętych na funduszach;
 • Obniżenie kosztów ochrony ubezpieczeniowej (w stosunku do indywidualnych form ubezpieczenia);
 • Obniżenie opłat za zarządzanie wydzielonymi aktywami inwestycyjnymi zgromadzonymi w PPE (w stosunku do indywidualnych form inwestycyjnych);
 • Możliwość złożenia wniosku o transfer zgromadzonych środków do IKE i podjęcia indywidualnej kontynuacji w razie rozwiązania umowy o pracę lub likwidacji programu PPE przez pracodawcę;
 • Możliwość wypłacenia środków z PPE w razie utraty pracy (transfer środków z PPE do IKE );
 • Możliwość wyboru przez pracowników indywidualnych strategii inwestycyjnych , dostosowanych do ich indywidualnych preferencji i okresu pozostałego do chwili przejścia na emeryturę.

 

Dlaczego warto pracodawco  skorzystać z PPE ?

 • Obniżanie kosztów pracy poprzez korzystanie z ulg w składce ZUS– składka podstawowa płacona przez pracodawcę do programu korzysta ze zwolnienia w składce płaconej do ZUS dzięki niezaliczaniu tej składki do podstawy naliczania składki ZUS;
 • Różnicowanie składników wynagrodzenia w oparciu o doświadczenie i kompetencje;
 • pracowników poprzez dodanie składnika wynagrodzenia , o którym pracodawca;
 • decyduje elastycznie, a nie w oparciu o kodeks pracy;
 • Składka podstawowa płacona przez pracodawcę korzysta z przywileju podatkowego pracodawcy w postaci możliwości zaliczenia jej w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorstwa;
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy;
 • Rosnąca świadomość emerytalna pracowników – coraz większe obawy pracowników o przyszłe świadczenia emerytalne wypłacane w oparciu o system ubezpieczenia społecznego ZUS generuje nowe oczekiwania i potrzeby finansowe pracowników;
 • Ujednolicenie systemów wynagrodzeń w przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym;
 • Rekrutacja nowych pracowników poprzez atrakcyjny system wynagrodzeń;
 • Optymalizacja kosztów szkolenia i wdrażania nowych pracowników poprzez stopniowe zmniejszanie fluktuacji pracowników;
 • Oczekiwanie na podwyżki wynagrodzeń przez obecnych pracowników lub wdrażanie podwyżek wynagrodzeń pracowniczych – PPE może być częścią podwyżki;
 • Konieczność zatrzymania kluczowej kadry przedsiębiorstwa w celu terminowego zrealizowania zamówień klientów przedsiębiorstwa.

Pracownicze Programy Emerytalne są dynamicznie rozwijającym się obecnie rynkiem.W 1999 roku były zarejestrowane 3 programy , w 2002 -182 , 2005 – 906 a w 2007 już 1019.
Na koniec 2006 roku tylko 8 Towarzystw Ubezpieczeniowych miało zarejestrowane PPE (PZU, Allianz, CU, Generali, AIG, WARTA Życie).

Jak broker pomaga klientowi?

 • pomaga korzystać na ulgach podatkowych – doradztwo podatkowe,
 • zawiera dla Klienta program finansowy , na którym korzysta zarząd i inni decydenci (gromadzą środki dla siebie),
 • rozwiązuje problem z pomysłem na system motywacyjno- lojalnościowy,
 • pomaga stabilizować kadrę , zwiększać konkurencyjność pracodawcy na rynku pracy.

Szczegółowy zakres pomocy Towarzystwa Ubezpieczeniowego we współpracy z brokerem:

 • przygotowanie wszelkich dokumentów potrzebnych do rejestracji,
 • zastępstwo w postępowaniu rejestracyjnym w KNF,
 • wdrożenie programu w tym prezentacje dla pracowników Klienta,
 • przygotowywanie rocznych raportów do KNF.

Prywatna Opieka Medyczna Dla Pracowników !

Z powodu zmian jakie zachodzą zarówno w problematycznym korzystaniu z publicznej służby zdrowia oraz zwiększających się problemach pracodawcy w pozyskiwaniu i utrzymaniu kadry pracowniczej rozwiązanie w postaci prywatnej opieki medycznej dla pracowników może dziś stanowić praktyczne narzędzie w strategii personalnej wielu przedsiębiorstw.
Spośród dostępnych „motywatorów” ubezpieczenia zdrowotne stanowią rozwiązanie , które nie tylko zapewnia łatwy, prosty i bezpośredni dostęp do opieki medycznej , ale głównie pozwala na znaczne oszczędności dla firmy.

Programy zdrowotne są rozwiązaniem wielu problemów z dostępem do opieki zdrowotnej i stanowią skuteczne narzędzie dla pracodawców.

 

Jakie są obecnie najistotniejsze problemy pracodawcy?

 • Wykształceni i doświadczeni pracownicy wyjeżdżają za granicę lub podejmują pracę w firmach konkurencyjnych,
 • Brak specjalistów i fachowców,
 • Rozwijająca się gospodarka a co za tym idzie większa konkurencja powoduje kurczenie się rynku pracy,
 • Wysoki poziom rotacji pracowników generuje koszty dla pracodawcy (kursy , szkolenia, drogie procesy rekrutacji),
 • Rosnąca świadomość pracowników podwyższa poziom wymaganych warunków zatrudnienia.

Jakich rozwiązań i korzyści poszukuje obecnie pracodawca, aby uatrakcyjnić zatrudnienie:

 • Rozwiązań lojalnościowych i motywacyjnych,
 • Nowych pozapłacowych form wynagrodzeń,
 • Sposobu na obniżenie kosztów związanych z absencją chorobową pracowników,
 • Zwiększenia atrakcyjności zatrudnienia,
 • Wzmocnienia wizerunku firmy,
 • Poszukiwania nowych rozwiązań socjalnych dla pracownika i jego rodziny,
 • Kreowania długofalowej polityki kadrowej.

Co zyskuje pracodawca wdrażając program zdrowotny dla swoich pracowników ?

 • Alternatywa dla podwyżki bezpośredniej; pytanie – podwyżka czy prywatny pakiet zdrowotny gratis?
 • Możliwość tworzenia całych systemów motywacyjnych,
 • Łatwość dywersyfikacji nagrody w zależności od statusu , stażu bądź osiągnięć pracownika,
 • Lepsza kontrola czasu pracy,
 • Zmniejszenie absencji.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 16 ust. 1 pkt 59) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm. ) oraz
 • Art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1 , 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II , wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz U nr 124, poz. 1151) jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat , licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:
 • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
 • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
 • wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

PBB

Arrow
Arrow
Slider