Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Potocznie zwane ubezpieczeniami OC - zabezpieczają firmy i instytucje przed roszczeniem wynikającym z konieczności naprawienia krzywdy bądź szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

 

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Ubezpieczenie OC członków zarządu spółek kapitałowych
Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu
Przedmiotem ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z działalnością zawodową.

Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich, np. poniesienie wydatków czy utracenie przychodu. Może zostać wykupione przez osoby prowadzące działalność, a także pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia.

Jest to dobrowolna forma ubezpieczenia OC zawodowego. Zgodnie z art. 119 Kodeksu Pracy pracodawca może pociągnąć swojego pracownika do odpowiedzialności materialnej nawet do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Ubezpieczenie OC zawodowe chroni klienta przed ponoszeniem odpowiedzialności materialnej za nienależyte wykonanie swoich obowiązków zawodowych.