Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Ubezpieczenia Karno Skarbowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności karnej skarbowej swoim zakresem obejmuje koszty obrony prawnej w sprawach karnych i skarbowych.

Polega to na pokryciu kosztów adwokata, który będzie reprezentował ubezpieczonego przed sądem oraz kosztów sądowych takich jak powołanie biegłych, świadków czy też kosztów ekspertyz. Ochrona dotyczy zarzutów jakie mogą być przedstawione ubezpieczonemu, a wynikających z wszystkich obowiązków podatkowych firmy podlegających kontroli skarbowej czy podatkowej, które nie uległy przedawnieniu. Dodatkowo ubezpieczona osoba ma zagwarantowaną refundację mandatów, grzywien oraz innych nałożonych kar pieniężnych. Ubezpieczenie pokrywa również koszty dobrowolnego poddania się odpowiedzialności po zbadaniu przez adwokata zasadności poddania się karze. Dzięki temu wobec ubezpieczonego nie będzie prowadzona sprawa sądowa, co z kolei powoduje uniknięcie ryzyka skazania prawomocnym wyrokiem.

Ubezpieczonym może być każda osoba zatrudniona w firmie, co ważne nie tylko w ramach stosunku pracy wynikającego z Kodeksu Pracy, ale również na podstawie umowy cywilnoprawnej czy kontraktu menadżerskiego. Ochroną mogą zostać objęci członkowie zarządu spółek kapitałowych, właściciele firm – jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych czy spółek jawnych, dyrektorzy finansowi, główni księgowi oraz inne osoby, które w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych bezpośrednio lub pośrednio odpowiadają za finanse w firmie. Tak szeroki krąg osób, które mogą zostać objęte ubezpieczeniem wynika z faktu, iż wszystkie te osoby są obarczone ryzykiem otrzymania zarzutów karnych skarbowych. Nierzadko zarzuty przedstawiane są zarówno zarządowi firmy jak i innym pracownikom współodpowiedzialnym za powstanie zaległości podatkowej.

Co ważne – w przypadku uznania ubezpieczonego przez Sąd za winnego, koszty poniesione na obronę nie muszą być zwracane przez ubezpieczonego, a dodatkowo ubezpieczyciel zrefunduje nałożone na niego kary pieniężne.