Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Ubezpieczenia Techniczne

Zapewnienie ochrony przed dewastacją oraz uszkodzeniem wszelkich maszyn, urządzeń oraz sprzętów wykorzystywanych w prowadzonym przedsięwzięciu (procesach produkcyjnych, deweloperskich, inwestycji budowlanych i konstrukcyjnych)

 

Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
  • realizowane obiekty budowlane i montażowe•    
  • bez względu na rodzaj, technologię i metodę wykonania,
  • sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy,
  • maszyny budowlano-montażowe.
Ubezpieczeniem objęty jest cały proces realizacyjny inwestycji w okresie trwania kontraktu.

Na wniosek Ubezpieczającego ubezpieczenie może być zawarte w formie:

  • standardowej - podstawowy zakres ubezpieczenia gwarantuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku określonych w umowie zdarzeń: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń jak również za koszt akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w pracami. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o ryzyka żywiołów naturalnych (huragan, powódź, grad, obsunięcie się ziemi i lawinę). Produkt przeznaczony jest głównie dla krajowych inwestorów lub wykonawców realizujących małe i średnie projekty inwestycyjne (obiekty budowlane lub montażowe).

  • kompleksowej - opartej na zasadzie polisy wszystkich ryzyk budowy (CAR) lub wszystkich ryzyk montażu (EAR). Oznacza to, że odpowiedzialnością ubezpieczyciela objęta jest niemal każda nagła i nieprzewidziana szkoda, która zdarzy się na placu budowy, która nie jest jednoznacznie wyłączona w treści warunków. Ubezpieczenia CAR/EAR obejmują również odpowiedzialność cywilną (deliktową), do jakiej zobowiązany jest ubezpieczający w związku z działalnością na placu budowy. Dodatkowo zakres ubezpieczenia może być rozszerzony np. o okres konserwacji (gwarancji) po przekazaniu obiektu, dodatkowe koszty pracy w nadgodzinach, dni wolne, święta, fracht ekspresowy, transport wewnętrzny oraz dodatkowe klauzule wymagane przez wykonawcę i rodzaj ryzyka (np. ryzyko projektanta, ryzyko producenta). Produkt przeznaczony jest dla inwestorów realizujących średnie i duże projekty inwestycyjne.
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk