Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Stanowią najważniejszy segment polskiego rynku ubezpieczeń i od wielu lat obejmują ponad 2/3 rynku ubezpieczeń majątkowych zarówno pod względem przypisu składki, jak i wypłaconych odszkodowań.

 

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych

Ubezpieczenie OC gwarantuje, że ubezpieczyciel pokryje z polisy szkody, które wyrządzimy innym uczestnikom ruchu. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie, zdrowie i życie osób poszkodowanych w wypadku, do którego doszło z naszej winy.

OC komunikacyjne to ubezpieczenie obowiązkowe, za którego nakładane są kary finansowe, a ich wysokość naliczana jest w zależności od rodzaju samochodu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. Za brak OC powyżej 14 dni naliczana opłata karna – 4200 zł w przypadku aut osobowych ( 2018)

Ubezpieczenia auto casco
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów
Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Przedmiotem tego dobrowolnego ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.
Ubezpieczenia assistance