Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Ubezpieczenia Transportowe

Adresowane do podmiotów gospodarczych, które ponoszą ryzyko przypadkowej utraty, ubytku bądź uszkodzenia ładunku w czasie transportu.

 

Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (CARGO)

Ubezpieczenie cargo przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową związaną z transportem krajowym lub międzynarodowym (tj. własnymi środkami transportu, wynajętymi, leasingowymi itp.) lub z wykorzystaniem zawodowych przewoźników.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przewożonego mienia( ładunku) od momentu opuszczenia przez nie miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, w tym również podczas przejściowego składowania w czasie przewozu w magazynach przewoźnika lub spedytora.

Mienie może też być ubezpieczone od szkód powstałych podczas załadunku, rozładunku i ekspozycji na wystawach i targach. Ubezpieczenie Cargo oznacza przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty ładunku podczas transportu na zakład ubezpieczeń w zamian za składkę ubezpieczeniową opłaconą przez przedsiębiorcę. Składka za ubezpieczenie jest niewysoka, liczona w promilach od wartości przewożonego ładunku.

Nie warto oszczędzać na ubezpieczeniu towaru, nawet gdy jest on przewożony przez zawodowego przewoźnika, który posiada ubezpieczenie swojej działalności. Nie każdy przewoźnik jest bowiem w stanie zrekompensować w całości ewentualną szkodę, jak również nie w każdym przypadku przewoźnik, któremu ładunek został powierzony będzie ponosił odpowiedzialność za powstałą szkodę. Wynika to z przepisów regulujących zasady odpowiedzialności przewoźników.

Ponadto likwidacja szkody z ubezpieczenia cargo odbywa się znacznie szybciej niż dochodzenie od przewoźnika roszczeń o zrekompensowanie strat.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów
Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Przedmiotem tego dobrowolnego ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego
Ubezpieczenia assistance