Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych konsumenta

Plik do pobrania i podpisu w formacie PDF:

- Klauzula informacyjna RODO (pobierz)


Administratorem Danych w Serwisie pbb.pl oraz pbb.pl jest:

Polskie Biuro Brokerskie Sp. z.o.o.
51-162 Wrocław | ul. Długosza 2-4,
tel. 71 782 60 50, email: pbb@pbb.pl
NIP:899-20-86-700 | KRS:0000189656
Zezwolenie PUNU nr 236/97 z dnia 06.11.1997 r. 

zwany dalej: Administratorem.

1. Administrator zapewniania przetwarzanie danych osobowych oraz jego ochronę w odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności: 

 • Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, 
 • Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

2. Administrator sprawuje kontrolę, jakie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i komu mogą być przekazane.

3. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

4. W zbiorze danych osobowych, prowadzonym przez Administratora, gromadzone są dane tj. Imię i Nazwisko/Nazwa, Ulica, nr budynku/lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, REGON, NIP, Telefon, E-mail. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji, kontaktu i konsultacji w sposób dobrowolny.

5. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

 • właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z funkcjonalności strony www, który daje możliwość indywidualnej wyceny programu ubezpieczeniowego na odległość;
 • Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa w Polsce oraz przepisów prawa ubezpieczeniowego.

6. Administrator zobowiązuje się dostosować swoje działania związane z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów (RODO), które wchodzą 25 maja 2018 roku.

 7. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia umowy, jej zmiany lub rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: 

 • Imię i Nazwisko/Nazwa
 • Ulica, nr budynku/lokalu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • REGON
 • NIP
 • Telefon
 • E-mail

8. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z usług. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego logowania z uwzględnieniem niżej wskazanego prawa do bycia zapomnianym, tzn. usunięcia danych.

10. Użytkownik zgłasza żądanie usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) wysyłając wiadomość e-mail pbb@pbb.pl lub listownie na adres siedziby firmy. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszystkich danych dot. klienta z bazy danych.

11. Administrator ma obowiązek udzielenia Użytkownikowi informacji o przysługujących mu prawach oraz informacjach na jego temat. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.

12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa