Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Ubezpieczenia Finansowe

Gwarancja i zabezpieczenie optymalnej sytuacji finansowej bieżącej działalności, jak również ubezpieczenie bieżących przepływów finansowych. Dotyczy również przeniesienia w sytuacji kredytu kupieckiego na ubezpieczyciela ryzyka związanego z kondycją kontrahenta.

 

Gwarancje ubezpieczeniowe
W ramach udzielonej gwarancji towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę określonej kwoty pieniężnej beneficjentowi gwarancji w sytuacji, kiedy ubezpieczający-dłużnik nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań.


Gwarancja ubezpieczeniowa jest to instrument finansowy, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków czy to na zabezpieczenie kredytu bankowego, czy też na wpłatę wadium przetargowego.
 Najlepszym rozwiązaniem otrzymania gwarancji jest otwarcie tak zwanej linii gwarancyjnej. Towarzystwo ubezpieczeniowe tylko raz analizuje sytuację finansową firmy, a następnie gwarancje wystawiane są w ramach przyznanego limitu.Gwarancje ubezpieczeniowe:
  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu (zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań)
  • gwarancja usunięcia wad i usterek (zabezpieczenie usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu prac)
  • gwarancja zapłaty wadium (składane przy przetargach jako zabezpieczenie zapłaty wadium)
Ubezpieczenia należności