Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Ubezpieczenia Majątkowe

Zakres pokrywa szkody związane z sytuacjami losowymi np. pożarem, kradzieżą, dewastacją, zniszczeniem. Obejmują zakresem ubezpieczenia konstrukcję, jak również stałe elementy i inne ruchomości obiektów.

 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (FLEXA + EC) EST

Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju mienie będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, pozostające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przy  uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez Państwa  firmę działalności i posiadanego mienia oraz Państwa potrzeb, mogą być ubezpieczone:

  • budynki i budowle
  • instalacje i urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia produkcyjne, urządzenia magazynów i innych pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
  • towary, surowce materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze, opakowania
  • gotówka, papiery wartościowe i inne walory
  • mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi
  • mienie osobiste pracowników niezbędne do wykonywania pracy, które zwyczajowo lub na żądanie pracodawcy przechowywane jest w miejscu pracy
  • nakłady adaptacyjne poniesione przez ubezpieczającego na dostosowanie wynajmowanych przez niego pomieszczeń lub budynków do rodzaju prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie może być zawarte w zakresie:

podstawowym - obejmującym odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami,

rozszerzonym - o inne żywioły takie jak powódź, huragan, grad, obsunięcie się ziemi, lawinę a także uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot oraz następstwa szkód wodociągowych,  akty  terroryzmu.

Ubezpieczenie od kradzieży i rabunku (uzupełniane o klauzule)
Ubezpieczenie majątku Przedsiębiorstwa na bazie ryzyk wszystkich

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju mienie ruchome i nieruchome z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w polisie, znajdujące się w lokalizacjach wyspecyfikowanych przez Ubezpieczającego i stanowiące jego własność bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.

Ubezpieczeniem objęte jest każde ryzyko, które nie zostało wyraźnie wyłączone. Ubezpieczenie ma formę modyfikowalną, która pozwala dopasować zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb Klienta.

Bardzo istotną cechą jest zdecydowanie większy zakres pokrycia ochroną ubezpieczeniową mienia Ubezpieczającego, a co za tym idzie – mniejsza możliwość takiego postępowania towarzystwa ubezpieczeniowego, które zaowocować mogłoby odmową wypłaty odszkodowania lub jego znacznego zredukowania.

Ubezpieczenie utraty zysku / BI (Business Interruption)