Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Filozofia pracy

Pbb - Sprawdź Ubezpieczenia we Wrocławiu

Celem naszej firmy jest oferowanie naszym klientom innowacyjnych i zintegrowanych usług ubezpieczeniowych oraz realizacja całego procesu związanego z założonym przedsięwzięciem - a w tym: wykonanie audytu ubezpieczeniowego, przygotowanie oferty, oraz likwidację szkód ubezpieczeniowych. To co staramy się osiągnąć, to dać odczuć naszym klientom, iż Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. świadczy usługi w sposób oczekiwany przez klienta.

W zależności od zakresu ustalonego w umowie brokerskiej, oferujemy następujące usługi zarządzania ryzykiem (Risk Management):

OPRACOWANIE I WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO:

1.    wszechstronna analiza istniejącego programu ubezpieczeń.- identyfikacja i ocena ryzyk i zagrożeń wynikających ze statutowej działalności klienta.
2.    minimalizacja ryzyka - rekomendacje dotyczące poprawy zabezpieczeń.
3.    propozycja optymalnych rozwiązań programu ubezpieczeniowego.
4.    analiza ofert towarzystw ubezpieczeniowych, rekomendacja najlepszych propozycji.
5.    wdrożenie programu ubezpieczeniowego.

CONTROLLING REALIZACJI PROGRAMU:

1.    nadzór nad programem ubezpieczeniowym.
2.    sporządzanie raportów dotyczących realizacji programu ubezpieczeniowego.
3.    informowanie o nowych produktach ubezpieczeniowych
4.    dostosowywanie programu do zmieniających się potrzeb klienta.

KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA SZKÓD:

1.    opracowywanie i wdrażanie procedur likwidacji szkód.
2.    szkolenie pracowników w zakresie postępowania w wypadku szkody.
3.    merytoryczna ocena raportów szkodowych.
4.    negocjacje terminów i wysokości wypłat odszkodowań.
5.    prowadzenie statystyk szkodowych.
 
Nasza rola w procesie likwidacji szkód zaczyna się praktycznie w chwili nawiązania współpracy z Klientem i opracowywania programu ubezpieczeniowego. Musi być on oparty na analizie ryzyk mogących być zagrożeniem dla firmy i powinien on dotyczyć również całego procesu przygotowania pracowników firmy do takiego postępowania, aby nie tylko nie dopuścić do zwiększenia prawdopodobieństwa zaistnienia szkody, ale aby ze wszech miar dążyć do zredukowania skutków powstania szkody do minimum z jednoczesnym zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem skutków zdarzenia szkodowego.

Jak już wspominaliśmy, w każdej organizacji czy też firmie opracowany i wdrożony do realizacji program podjęcia ryzyka musi być stale kontrolowany pod względem efektywności i bezpieczeństwa. Co jakiś czas musi być także dokonywana ponowna, całościowa analiza problemu ryzyka. Ma to głównie na celu wychwycenie czynników, których charakter zmienił się w znaczący sposób od ostatnio przeprowadzanego badania. To z kolei powinno doprowadzić do naniesienia niezbędnych korekt w opracowanym już programie. Istnieje więc tutaj pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne.

Bez względu jednak na to, na którym etapie zarządzania ryzykiem znajduje się aktualnie organizacja obowiązkowe jest utrzymywanie stałej korelacji pomiędzy celami stawianymi przed zarządzaniem ryzykiem, a strategicznymi celami przyjętymi dla całej organizacji.
Naszym celem jest szybkie dostarczanie informacji o rozmiarach szkody oraz efektywna ocena roszczeń Ubezpieczonego. Naszym atutem jest szybka reakcja na otrzymane zlecenie.

Staramy się, aby we wzajemnych relacjach przy procesie likwidacji szkód, pomiędzy Klientem – Ubezpieczającym, a ubezpieczycielem można było wprowadzić w życie następujące procedury:

1. Procedura uproszczona - która ma zastosowanie w przypadku szkód o niewielkim rozmiarze często powtarzających się lub też szkód o bezspornym charakterze roszczenia. Inspekcja miejsca szkody w takim przypadku jest nie zawsze wymagana. Metoda ta polega na sporządzeniu skróconego raportu i pozwala na minimalizację czasu likwidacji.

2. Procedura rozszerzona - która ma zastosowanie szczególnie w przypadku szkód skomplikowanych i / lub szkód o wysokiej wartości. Forma ta polega na zastosowaniu wszystkich czynności niezbędnych do specjalistycznego zbadania sprawy, sporządzenia szczegółowego raportu z włączeniem dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz dodatkowej ekspertyzy rzeczoznawców.