Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości.

Jedną ze specjalizacji jaką ma nasze biuro to ubezpieczania wspólnot mieszkaniowych za pośrednictwem zarządców nieruchomości.

Dzięki temu mogliśmy skonstruować optymalny program ubezpieczeniowy na dogodnych warunkach finansowych i z szerokim zakresem ochrony.

Poniżej przedstawiamy kilka możliwości programowych.

Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów:

1. Zakres ubezpieczenia pełny z rozszerzeniem o przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów na ubezpieczone mienie – bez zwyżki składki.
2. Ubezpieczenie następstw szkód wodociągowych – bez zwyżki składki.
3. Ubezpieczenie kosztów naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń znajdujących się wewnątrz budynku , lub posesji objętej ubezpieczeniem , łączne z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrażaniem – bez dodatkowej składki.
4. Ubezpieczenie od dewastacji - bez dodatkowej składki.
5. Ubezpieczenie od ryzyka cofnięcia się wody z kanalizacji wskutek niedrożności i słabej wydajności systemu – bez dodatkowej składki.
6. Ubezpieczenie od przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi – bez dodatkowej składki.
7. Ubezpieczenie mienia w przebudowie – dla prac nie wymagających pozwolenia na budowę – bez zwyżki składki.
8. Ubezpieczenie szkód spowodowanych podniesieniem się wód gruntowych – bez dodatkowej składki.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku:

Ubezpieczenie kradzieży drzwi od klatek schodowych – limit sumy ubezpieczenia    2 tys. zł na wspólnotę i ubezpieczenie ryzyka kradzieży dla mienia znajdującego się na zewnątrz budynku (z wyłączeniem prywatnego mienia lokatorów ) – limit sumy ubezpieczenia 10 tys. zł na wspólnotę – łączna składka dodatkowa 50 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa ).
Ubezpieczeniem objęte są też szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez wspólnotę mieszkaniową członkom wspólnoty mieszkaniowej.
Ubezpieczeniem objęte są także szkody wodnokanalizacyjne.Ponadto ubezpieczeniem objęte są także szkody wyrządzone w majątku prywatnym lokatorów w tym członków wspólnot, w tym szkody wyrządzone na skutek zalania przez dach , nieszczelną stolarkę okienną i złącza budowlane – limit 5 tys zł na mieszkanie.

Ponadto program ubezpieczeniowy oparty jest na następujących założeniach.

1. Podstawa szacowania składki: wartość odtworzeniowa dla budynków, budowli i wyposażenia.
2. Brak franszyzy redukcyjnej i integralnej – lub integralna 100 zł w zależności od dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia nie będzie pomniejszana o wypłacone odszkodowanie.
4. Płatność składki w 2 lub 4 ratach bez zwyżki składki.

PBB

Arrow
Arrow
Slider