Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Ubezpieczenia finansowe.

Ubezpieczenia finansowe kierowane są głównie do dwóch grup podmiotów gospodarczych funkcjonujących na naszym rynku:

1. do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku której wymagane jest składanie zabezpieczeń zarówno na etapie pozyskiwania kontraktów (umów) jak i w trakcie ich realizacji

2. do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży (krajowej lub eksportowej) towarów lub usług z odroczonym terminem płatności.

W przypadku pierwszej grupy mowa oczywiście o gwarancjach ubezpieczeniowych, wśród których oferowane są na rynku m.in.:

  • gwarancje zapłaty wadium
  • gwarancje należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad (w zależności od potrzeb i specyfiki branży mogą to być gwarancje tylko w zakresie należytego wykonania kontraktu, tylko w zakresie usunięcia wad lub uwzględniające obie formy łącznie)
  • gwarancje zwrotu zaliczki.

Gwarancje mogą być udzielane jako zabezpieczenie jednorazowych transakcji. Istnieje również możliwość uzyskania limitu i korzystania z gwarancji w zależności od potrzeb danego podmiotu gospodarczego.

Istotnym elementem niniejszego produktu jest obowiązek złożenia zabezpieczenia przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem. Obligatoryjnym zabezpieczeniem stosowanym przez ubezpieczycieli jest weksel własny in blanco. W zależności od oceny ryzyka danej transakcji może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie w postaci np. przewłaszczenia środków trwałych, hipoteki, poręczenia weksla.

Składka ustalana jest indywidualnie, w zależności od m.in.: ryzyka danej transakcji, sumy gwarancyjnej, okresu obowiązywania gwarancji.

Głównymi zaletami korzystania z gwarancji ubezpieczeniowych są:

  • brak konieczności zamrażania znacznych środków finansowych, które można przeznaczyć na dalszy rozwój prowadzonej działalności
  • możliwość uczestniczenia w kilku przetargach jednocześnie lub realizacji kilku kontraktów (umów), na skutek posiadania limitu do wykorzystania w ramach indywidualnych potrzeb
  • zwiększenie wiarygodności jako partnera gospodarczego – gwarancje są udzielane podmiotom gospodarczym posiadającym dobrą kondycję finansową.

W przypadku drugiej grupy mowa o ubezpieczeniu wierzytelności pieniężnych, zwanym potocznie kredytem kupieckim.
W ramach zawieranej umowy podmiot realizujący sprzedaż z odroczonym terminem płatności ubezpiecza wszystkich swoich odbiorców na wypadek ich niewypłacalności potwierdzonej prawnie lub niewypłacalności domniemanej.
Ustalane są limity dla dłużników, stanowiące górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Limity mogą być indywidualne oraz automatyczne.

Istotnym elementem niniejszego produktu jest stosowanie tzw. udziału własnego, czyli procentowej wartości, która pomniejsza kwotę wypłaconego odszkodowania.

Składka ustalana jest indywidualnie, w zależności od m.in.: zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, okresu udzielanego kredytu, realizowanych obrotów, branży.

Warunki szczegółowe zawieranej umowy są dostosowywane do potrzeb indywidualnych Klienta.

Głównymi zaletami korzystania z ubezpieczenia kredytu kupieckiego są:

  • ocena wiarygodności partnerów gospodarczych
  • monitoring posiadanego portfela odbiorców
  • możliwość zwiększenia sprzedaży i rozwoju prowadzonej działalności
  • otrzymanie odszkodowania w przypadku niewypłacalności dłużnika.

 

PBB

Arrow
Arrow
Slider