Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.Grupowe ubezpieczenia na życie.

Program ubezpieczeniowy powinien być uzupełniony o ubezpieczenia pracownicze - Grupowe NNW. Ponadto można opracować specjalny program ubezpieczeniowy dla pracowników firmy, zapewniający im preferencyjne stawki na ich ubezpieczenia prywatne. W dalszej kolejności można opracować program grupowego ubezpieczenia na życie.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowane jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Ubezpieczającym jest zakład pracy, który składa wniosek o ubezpieczenie na rzecz swoich pracowników.

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem mogą być objęci pracownicy, którzy pozostają z ubezpieczającym zakładem w stosunku pracy.

Składki za ubezpieczenie potrącane są z wynagrodzenia za pracę lub z innych wypłat w ratach miesięcznych.

PBB

Arrow
Arrow
Slider