Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Ubezpieczenia techniczne.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń.

Ubezpieczenie to obejmuje szkody powstałe we wszystkich rodzajach maszyn w trakcie pracy i postoju, również w trakcie ich demontażu i ponownego montażu oraz w czasie transportu, w obrębie jednej lokalizacji w celu naprawy i konserwacji.

Ubezpieczeniem objęta jest każda nagła i nieprzewidziana utrata zniszczenie lub uszkodzenie maszyny spowodowane.

Wadami produkcyjnymi :

 • błąd konstrukcyjny,
 • użycie wadliwego materiału,
 • wady fabryczne.

Działaniem człowieka :

 • niewłaściwe użytkowanie,
 • błąd operatora,
 • nieostrożność,
 • celowe zniszczenie przez osoby trzecie (sabotaż gospodarczy, czasami jest to zniszczenie przez pracownika, czuje się w jakiś sposób pokrzywdzony przez pracodawcę).

Szkodami eksploatacyjnymi :

 • przedostanie się ciała obcego do maszyny,
 • zwarcie,
 • eksplozja (rozerwanie w wyniku siły odśrodkowej ).

Ponadto ubezpieczone są również ryzyka klasyczne czyli pożar, uderzenie pioruna, huragan itp.
Samo standardowe ubezpieczenie majątku od ognia i innych żywiołów nie zabezpiecza dostateczne firmy przed ryzykami występującymi w trakcie eksploatacji maszyn i urządzeń pod względem zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
Powyższe ubezpieczenie służy efektywniejszej ochronie parku maszynowego.Istnieje możliwość wykupienia powyższego ubezpieczenia dla poszczególnych maszyn i urządzeń, które mają strategiczne znaczenie dla działalności firmy.

Zaletą tego ubezpieczenia jest to, że odszkodowanie wypłacane jest na podstawie wartości odtworzeniowej, tzn. ubezpieczony otrzyma odszkodowanie w wysokości pozwalającej zastąpić uszkodzoną maszynę czy urządzenie inną tego samego rodzaju i o takich samych parametrach.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych.

Ubezpieczenie to obejmuje ochroną określone w umowie  czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, aparaty i urządzenia elektroenergetyczne (z wyłączeniem linii przesyłowych ).
Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego w przypadku gdy nastąpiło przynajmniej jedno z niżej wymienionych zdarzeń:

 • zmiana napięcia zasilania powyżej lub poniżej napięcia znamionowego,
 • niezadziałanie lub wadliwe funkcjonowanie zabezpieczeń chroniących urządzenia,
 • zanik napięcia jednej lub kilku faz,
 • zmiana wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstała wskutek awarii,
 • uszkodzenie izolacji.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje ochroną:

 • sprzęt elektroniczny stacjonarny, przenośny, sprzęt biurowy, radiowy, urządzenia telekomunikacji, sprzęt medyczny, RTV, sprzęt alarmowy, pomiarowy i automatyki przemysłowej,
 • zewnętrzne nośniki danych, same dane, w tym oprogramowanie będące własnością Ubezpieczającego,
 • zwiększone koszty działalności wynikające z zastosowania rozwiązań prowizorycznych, służących uniknięciu lub zmniejszeniu zakłóceń w prowadzonej działalności, o ile wskutek wystąpienia określonego zdarzenia istnieje odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego lub nośnika danych.

Sprzęt elektroniczny, określony w umowie, objęty jest ochroną ubezpieczeniową od zniszczenia lub uszkodzenia, wskutek zdarzeń losowych, o charakterze nagłym i niespodziewanym.Ubezpieczenie to jest produktem typu „all risks” obejmuje więc wszystkie ryzyka bez wyraźnie wyłączonych.

PBB

Arrow
Arrow
Slider