Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w transporcie krajowym.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym przeznaczone jest dla firm przewozowych (przewoźników) zawodowo wykonujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zarobkowy transport drogowy rzeczy.

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnikowi drogowemu ( ubezpieczającemu) dokonującemu przewozu przesyłek zgodnie z treścią umowy przewozu oraz postanowieniami Ustawy z dnia 15.11.1984 prawo przewozowe, na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów przewozowych wystawionych na ubezpieczającego.

Innymi słowy na podstawie ubezpieczenia Ubezpieczyciel przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z w/w Ustawą przewoźnik ponosi za: - szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz – szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

Bez dodatkowej opłaty, a jedynie na wniosek przewoźnika ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju).
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt.
  • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

 

PBB

Arrow
Arrow
Slider