Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym.

Ubezpieczenie działalności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym przeznaczone jest dla firm przewozowych (przewoźników) zawodowo wykonujących zarobkowy transport drogowy w ruchu międzynarodowym.

Warto się ubezpieczyć, ponieważ posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest aktualnie wymogiem stawianym przez znakomitą większość zleceniodawców firm przewozowych, w tym przez spedytorów.
Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, ponieważ ustalona w umowie suma gwarancyjna nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń. Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma przewozowa zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnikowi drogowemu (ubezpieczającemu) dokonującemu przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi wykonywania przewozów międzynarodowych oraz z treścią umowy przewozu i przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów (CMR), na podstawie listów przewozowych CMR.

Innymi słowy na podstawie ubezpieczenia Ubezpieczyciel przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z w/w Konwencją przewoźnik ponosi za: - szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz – szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

Bez dodatkowej opłaty, a jedynie na wniosek przewoźnika ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju).
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt.
  • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

 

PBB

Arrow
Arrow
Slider