Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora jest przeznaczone dla firm spedycyjnych wykonujących usługi spedycyjne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Ubezpieczenie- obok usług spedycyjnych standardowo wykonywanych przez firmy spedycyjne- uwzględnia występujące na rynku tendencje przejmowania przez spedytorów funkcji w zakresie logistyki oraz magazynowania i daje możliwość uzyskania ochrony w zakresie najbardziej odpowiednim dla prowadzonej przez ubezpieczającego działalności.

Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, ponieważ ustalona w umowie suma gwarancyjna nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń. Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma spedycyjna zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora (ubezpieczającego) za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu szkód finansowych ograniczona jest do określonego procentu sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.

Bez dodatkowej opłaty, a jedynie na podstawie wniosku ubezpieczającego, ochroną ubezpieczeniową- obok odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych- może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych (np. kompletacja przesyłek, konfekcjonowanie towarów, dystrybucja towarów itp.), a także z tytułu spedycji materiałów niebezpiecznych.

Dodatkowo - w drodze wykupienia przez ubezpieczającego stosownej klauzuli - zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za szkody w towarach składowanych w ramach umowy składu.

 

PBB

Arrow
Arrow
Slider