Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

1. Odpowiedzialność Deliktowa (czyny zabronione).

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną w umowie ubezpieczenia działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej - przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uszkodzenia i zniszczenia mienia.

Zakres ochrony (warianty ubezpieczenia):

Umowa może przewidywać rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela na szkody wyrządzone poza granicami kraju. Ponadto szereg wyłączeń wymienionych w warunkach może być włączonych do ochrony ubezpieczeniowej za opłatą dodatkowej składki. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione koszty procesu, związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego oraz niezbędne koszty, mające na celu zapobieżenie zwiększeniu się rozmiarów szkody. Koszty te są limitowane, lecz nie są zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej.

Dodatkowo można rozszerzyć zakres takiego ubezpieczenia o szkody spowodowane w mieniu osób trzecich powierzonym Ubezpieczającemu celem obróbki, przetworzeniu.

Odpowiedzialność Cywilna Kontraktowa:

Na odrębnie uzgodnionych warunkach ochroną ubezpieczeniową może być objęta odpowiedzialność ubezpieczającego za szkodę wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

2. Odpowiedzialność Cywilna Pracodawcy.

Z zachowaniem niezmienionych postanowień dotyczących ubezpieczenia OC ogólnego ubezpieczyciel w oparciu o warunki ubezpieczenia dodatkowego obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody wyrządzone pracownikom z tytułu wypadku przy pracy.
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w granicach sumy gwarancyjnej, jednakże po uwzględnieniu wypłaty odszkodowania dokonanej na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorobach zawodowych (tekst jednolity :Dz.U. z 1983 r. nr 30 poz. 144 z późn. zm.).
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie także osobom bliskim ubezpieczającego, jeżeli osoby te są uprawnione do świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorobach zawodowych.

3. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za Produkt.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna producenta za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktu lub grupy produktów określonych w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną producenta za szkody bez względu na to, czy produkt był dotknięty wadą konstrukcyjną lub produkcyjną, przy czym za wadę uznaje się również brak lub niepełną informację o produkcie albo brak ostrzeżenia o niebezpiecznych właściwościach produktu.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w granicach ustawowej odpowiedzialności ubezpieczającego, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie.

Odpowiedzialnością ubezpieczyciela objęte są roszczenia osób poszkodowanych / uprawnionych, dotyczące szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu w okresie ubezpieczenia i zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że umowa ubezpieczenia stanowi inaczej.

4. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu Spółek Kapitałowych.

Z zachowaniem postanowień dotyczących ubezpieczenia OC ogólnego ubezpieczyciel w oparciu o warunki ubezpieczenia dodatkowego obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną członków zarządu spółek kapitałowych.

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczającemu w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej jest on zobowiązany w myśl kodeksu spółek handlowych do naprawienia szkody wyrządzonej spółce, akcjonariuszom, wspólnikom, osobom trzecim.

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczającemu z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej.

Widzimy konieczność zawarcia przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej takiego ubezpieczenia.

Co więcej należałoby się zastanowić o rozszerzenie objętych takim ubezpieczeniem innych członków kierownictwa, jak np. Głównego Księgowego.

PBB

Arrow
Arrow
Slider